Algemene voorwaarden

Interlinie – Visuele communicatie

Wilt u uw wensen op uw locatie bespreekbaar maken, daar hebben wij geen probleem mee. U kunt telefonisch een afspraak maken met onze administratie afdeling. Samen met u bespreken wij uw wensen even vluchtig door zodat wij voorbereid bij u langs kunnen komen. Wanneer wij uw gegevens hebben doorgenomen kunnen wij met u een passende datum bespreken.

Wanneer u zeker wilt zijn dat de juiste persoon voor u aanwezig is, kunt u ook een afspraak met ons maken om vrijblijvend een gesprek aan te gaan met de persoon die u wilt. Ook hierbij willen wij graag van u weten waarin u geïnteresseerd bent.

ALGEMENE VOORWAARDEN PLAATSING PROJECT/BOUWBORDEN

Bij het door Interlinie opbouwen, monteren, in- of buiten bedrijf stellen of demonteren van de van ons gekochte of verhuurde
materialen gelden de onderstaande plaatsingsvoorwaarden:
1. De locatie dient vooraf bij ons schriftelijk bekend te zijn en zal goed bereikbaar moeten zijn voor onze transportmiddelen.
2. De afnemers draagt zorgen voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en dient Interlinie te voorzien van een juiste
aanduiding van de ligging van ondergrondse kabels. Tevens betaamt de afnemers vóór aanvang van de werkzaamheden een
KLIC melding te doen ten behoeve van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.
De afnemer vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, verband houdende met- of voortvloeiende uit het niet dan wel niet
naar behoren nakomen van deze op afnemer rustende verplichtingen.
3. Het verwijderen van ondergrondse obstakels (bijv. puin, oude grondankers, betonperen, boomwortels etc.) of andere
bijkomende werken van welke aard dan ook vallen buiten onze verplichtingen en zijn niet in de prijs inbegrepen, behalve indien
dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De desbetreffende kosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie.
4. Het gebruik van hoogwerkers en speciale graafmachines zijn niet bij de prijs inbegrepen, behalve indien dit uitdrukkelijk
anders overeen is gekomen.
5. Normaliter, tenzij uitdrukkelijk ander overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden niet tot onze verplichtingen en
zijn niet bij de prijs inbegrepen: – het gebruik van hulpmiddelen ten behoeve van verplaatsen van materialen die redelijkerwijs
niet door twee mensen te hanteren zijn
– Het leveren van brandstoffen en hulpmaterialen, zoals perslucht, gas, water en elektriciteit, ten behoeve van onze
werkzaamheden
– Werkzaamheden nodig om onderdelen van de materialen welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede
staat te brengen, tenzij de verontreiniging of beschadiging door ons personeel is veroorzaakt.
– Adequate verlichting van de bouwplaats indien werkzaamheden
6. De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de hierboven genoemde niet tot onze verplichtingen behorende leveringen,
werkzaamheden en voorzieningen na de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de door ons te verrichten plaatsingswerk
zaamheden geen vertraging ondervinden.
7. Indien wachttijden en oponthoud als gevolg van onvoorziene omstandigheden dan wel het door de afnemer niet voldoen aan
haar verplichtingen leiden tot meerkosten, zullen deze worden verrekend op basis van nacalculatie.
8. Wij kunnen de geplande uitvoeringsdatum voor de door ons verrichten werkzaamheden verzetten, indien weersinvloeden daar
toe naar ons oordeel aanleiding geven, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
9. De afnemers dient zorg te dragen voor een vlakke, stevige, droge en onverharde ondergrond met voldoende ruimte voor de
constructie m.b.t. het plaatsen van projectborden.
10. Interlinie visuele reclame stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan projectorden, veroorzaakt door windkracht 8 of hoger.
11. Interlinie visuele reclame stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of voorwerpen in welke vorm dan ook
veroorzaakt door omwaaien en/of afbreken van het projectbord.
12. Rijbaanafzettingen en mobiele actiewagens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders
overeengekomen.
13. Verwijdering van projectborden vindt plaats binnen 3 weken na schriftelijke opdracht.
Daarnaast zijn op al onze werkzaamheden de SI’BON signvoorwaarden van toepassing, welke zijn te raadplegen en/of
downloaden op onze website.

Download hier onze algemene voorwaarden